Oznámení k výzvě:

Vyhodnocení a výběr projektů výzvy 1/2008 16.10.2008 15:20

Výbor pro výběr a monitorování projektů na svém zasedání 16. 10. 2008 vyhodnotil a vybral projekty podanné v rámci výzvy 1/2008.

Informace o výběru projektů a seznam doporučených projektů najdete v dokumentech u této výzvy.

Registrační číslo MAS Mikulovsko 1.9.2008 12:37
Při vyplňování Žádosti o dotaci je na začátku nejdříve nutné doplnit registrační číslo MAS Mikulovsko. Údaj se doplňuje v oddílu žádosti B1 - Informace o MAS a Fichi, v políčku č. 4, kde je potřeba z rozbalovacího seznamu vybrat položku 07/002/41100/562/000096.

Aktualizace formuláře žádosti 14.8.2008 9:10
SZIF vydal aktualizovanou verzi žádosti o dotaci z PRV . Formulář ve formátu PDF v sekci "Připojené soubory" byl aktualizován. Stáhněte si prosím novou aktualizovanou verzi.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 28. července 2008 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 4. srpna do 5. září 2008 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 692 01 Mikulov a to ve dnech: pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky). V této době bude možné konzultovat záměry a přípravu projektů. Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i jindy po předchozí telefonické domluvě s manažerem MAS Michalem Solaříkem, tel.: 773 910 062.

V dokumentech níže naleznete úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové, FICHE opatření, formulář žádosti, osnovu projektu, která je nedílnou přílohou každé žádosti a časový harmonogram administrace výzvy.

Pro tuto první výzvu je k dispozici 5 milionů korun a podpořeny budou projekty v rámci těchto FICHÍ:

Fiche, opatření č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků

Fiche, opatření č. 2 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost

Fiche, opatření č. 4 - Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Fiche, opatření č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

Fiche, opatření č. 6 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti

Vysvětlení pojmů:

FICHE jsou programové dokumenty definující okruhy opatření, která budou programem podporována. Obsahují popis opatření a definice vhodných příjemců podpory, kritéria přijatelnosti záměru, výši možné dotace, kódy a specifikaci všech způsobilých výdajů, preferenční kritéria pro bodové hodnocení projektů a seznam povinných příloh každého projektu. Jestliže se rozhodnete připravit projekt a předložit k podpoře, musí Váš záměr odpovídat opatřením definovaných v některé z FICHÍ. Jednotlivé projektové FICHE naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko pod odkazem FICHE. Před započetím přípravy projektů si FICHE pečlivě prostudujte.

Strategický plán LEADER, zkráceně SPL, je rozvojovým dokumentem, který stručně definuje strategické cíle rozvoje regionu. Z SPL vycházejí FICHE opatření a finanční alokace na roky 2007-2013. Vaše záměry by měly odrážet cíle popsané v SPL.

Stáhněte si všechny důležité dokumenty