Co je Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.

Místní akční skupina (MAS) je obecně prospěšná společnost sdružující partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomáhat vytvářet vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu.

Činnost Místní akční skupiny se zaměřuje především na:

  • přenáší iniciativy „zespoda nahoru
  • vytváření a realizování integrovaných strategií na území Mikulovska a napomáhat tak jeho všestranému rozvoji
  • rozhodovaní o přidělování dotačních prostředků programu LEADER+ na místním úrovni
  • poskytování poradenství a pomoc při vytváření a realizaci projektů
  • vyměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU

Realizace strategií a činnost MAS je financována především prostřednictvím programu LEADER+, který je spravován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).