MAP III , informace

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Co je Místní akční plán vzdělávání?

Místní akční plány vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní myšlenka projektu je zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání.

Akce KLIMA

Realizace MAP je součástí akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíly Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym zahrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení.

Cíle MAP

- Zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ ve spolupráci se zřizovateli a dalšími aktéry v území ve vzdělávání

- Systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování

- Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání

- Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka

- Dostupnost kvalitního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole

- Zlepšení spolupráce v území a rozvoj vzdělávání dětí ve spolupráci s rodiči

 

 

O projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Mikulov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023131 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejícího projektu MAP v ORP I.

Cílem projektu MAP III v ORP Mikulov je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Mikulov, dále také například spolupráci a výměnu zkušeností zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Mikulov. Dále se bude projekt také zaměřovat na podporu spolupráce zřizovatelů
a ředitelů škol, pedagogických pracovníků, rodičů, pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
a mládeže a dalších tak, aby byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a aby byltaké podpořen úspěch každého žáka.

Existence zpracovaného MAP na jeho dílčích výstupů dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.