Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

projekt spolupráce s MAS Boskovicko PLUS, MAS Brána Brněnska, MAS Mikulovsko a MAS Podbrněnsko

logopasek

Projekt Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje byl realizován v 1. pol. roku 2015. Cílem projektu  je vytvoření doporučující metodiky pro uplatňování principu LEADER. Na realizaci projektu se podílelo pět jihomoravských místních akčních skupin: MAS Partnerství venkova, MAS Boskovicko PLUS, MAS Brána Brněnska, MAS Mikulovsko a MAS Podbrněnsko.

Metodický dokument je rozdělen do tří hlavních kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na princip LEADER obecně a stručně shrnuje základní informace o jeho dosavadním uplatňování v kontextu České republiky. Druhá kapitola popisuje a porovnává pět partnerských MAS v pěti různých oblastech. Porovnávaly se základní charakteristiky MAS, organizační struktura MAS, proces výběru projektů, způsoby propagace MAS a ostatní aktivity MAS v oblasti regionálního rozvoje. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí základních poznatků z předchozích kapitol a z nich vyplývající doporučení pro ostatní místní akční skupiny.

Metodický dokument ke stažení.

Řídicím orgánem projektu je Koordinační pracovní skupina (KPS) složená ze zástupců jednotlivých partnerů projektu. Nese zodpovědnost za společná rozhodnutí a je povinna vést písemnou dokumentaci svých jednání.

Náplň činnosti KPS:

 • příprava návrhu Smlouvy o Spolupráci,
 • stanovení podmínek vztahů mezi partnery, vymezení odpovědnosti každého partnera projektu v případě nejasností,
 • volba KMAS a koordinátora projektu Spolupráce,
 • rozvrh finanční alokace projektu,
 • kontrola postupu zpracování projektu.

KPS má celkem 5 členů, po 1 za každého partnera. Členem KPS je buď člen statutárního orgánu, nebo jím na základě plné moci pověřený manažer nebo jiný pracovník MAS.

Seznam členů KPS:

 

Jméno

Funkce v projektu

Popis funkce

Ing. Iva Přichystalová

předseda KPS

zástupce KMAS = předseda KPS a koordinátor projektu:

 • vystupuje za KPS a řídí její jednání,
 • zodpovídá za celou část projektu KMAS,
 • spolupracuje úzce se zástupci PMAS,
 • podílí se na aktivitách projektu zejména v rámci KMAS,
 • zajišťuje podání Žádosti o dotaci,
 • připravuje podklady pro Smlouvu o Spolupráci,
 • projednává podklady za celou část projektu KMAS, zejména hlášení a změny,
 • svolává jednání KPS, případně KMAS a PMAS,
 • připravuje zápisy z jednotlivých jednání,
 • je zodpovědný za administrativní úkony KPS a archivaci podkladů KPS,
 • projednává změny v projektu,
 • koordinuje publicitu a propagaci projektu.

Bc. Barbora Palánová

člen KPS za PMAS 1

zástupce každé PMAS:

 • spolupracuje s předsedou KPS a zástupci ostatních PMAS,
 • vystupuje za KPS při jednání uvnitř příslušné PMAS,
 • projednává podklady a je zodpovědný za celou část projektu příslušné PMAS,
 • podílí se na aktivitách projektu zejména v rámci své MAS,
 • projednává podklady za celou část projektu své PMAS, zejména hlášení a změny,
 • podílí se na koordinaci publicity a ostatních administrativních úkonech KPS.

Bc. Jana Švédová

člen KPS za PMAS 2

Ing. Josef Šejnoha

člen KPS za PMAS 3

Ing. Ivana Kohútová

člen KPS za PMAS 4

KPS jedná a rozhoduje v průběhu přípravy a vlastní realizace projektu podle jednacího řádu, který je schválen všemi členy. V případě námitek některého z partnerů rozhoduje hlasováním dle jednacího řádu.

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny

(1) Členem KPS je za každého z partnerů buď člen statutárního orgánu, nebo jím na základě plné moci pověřený manažer nebo jiný pracovník MAS.

(2) Při rozhodování KPS má každý člen KPS 1 hlas. Rozhodnutí KPS je platné, pokud bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů při účasti nadpoloviční většiny všech členů KPS na jednání.

(3) Z jednání bude pořízen zápis dle principu „5 in 1“ bude podepsán vždy 1 zástupcem KMAS, PMAS 1, PMAS 2, PMAS 3 a PMAS 4. Zápisy a ostatní doklady projektu budou archivovány minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu.

(4) Místem jednání KPS bude sídlo SZIF Brno, případně jiné místo v regionu některého z partnerů.

(5) KPS se bude scházet dle potřeby a bude ji svolávat KMAS na požadavek předsedy KPS.

(6) K účasti na jednání v průběhu realizace mohou být podle potřeb přizváni i externí spolupracovníci KPS, mohou se podílet na práci KPS, ale nemají hlasovací právo.

KPS se schází dle potřeby, cca jednou měsíčně.

 

Strategický plán Leader "Partnerství venkova - prosperita regionu."

eu flag   leader   program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.